ગ્રાંટના પરીપત્રો

 GRANT IN AID GR (ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ પરિપત્ર)
નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા માટે વ્યવસ્થાપન નિતી ( આદર્શ આચારસંહિતા) 

વર્ગ વધારા - ઘટાડાનો સુધારાવાળો પરિપત્ર   

વર્ગ દીઠ વિદ્યાર્થી પ્રવેશ અંતર્ગત શિક્ષણ વિભાગ ઠરાવ ક્રમાંક ઉમશ/૧૧૦૬-૨૧૩૮-ગ૧ તા. ૩૧/૧૨/૨૦૦૯ નો પરિપત્ર 

પગારના પરીપત્રો

12345