તાજેતરમાં

શિક્ષણ વિભાગ

શાળા પ્રવેશોત્સવ 2013

ધો.૧૨ વિજ્ઞાનપ્રવાહ પછીના ઇજનેરી અને ફાર્મસીના ડીગ્રી અભ્યાસક્રમોમા ગુ.મા.શિ.બોર્ડ વિડ્યાર્થીઓના કોમન મેરીટ યાદી તૈયાર કરી પ્રવેશ આપવા સંદર્ભેઅસરોના અભ્યાસ અંગે અહેવાલ આપવાની સમિતીની રચના કરવા બાબત.

માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોડૅના સભ્યોની મુદત લંબાવવા બાબત

જાહેરાત ક્રમાંક:૦૧/૧૨/૨૦૧૨ કાયદા અધિકારી (વગઁ-૧ સમકક્ષ)ની કરાર આધારિત જગ્યાની ભરતી.

રાજ્યની સરકારી કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ તેમજ યુનિવર્સિટી સંલગ્ન બિન સરકારી અનુદાનિત કોલેજોના શિક્ષકોને છઠ્ઠા પગાર પંચ મુજબ એરીયર્સની રકમ ચુકવવા બાબત

રાજ્યની યુનિવર્સિટીઓમાં રજીસ્ટ્રારની જગ્યાઓ ભરવા અંગે

સરકારી ઇજનેરી કોલેજો ખાતે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇજનેરી વિદ્યાશાખામાં ફરજ બજાવતા સહપ્રાધ્યાપકોની બઢતી

સરકારી ઇજનેરી કોલેજો ખાતે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એન્ડ કન્ટ્રોલ ઇજનેરી વિદ્યાશાખામાં ફરજ બજાવતા સહપ્રાધ્યાપકોની બઢતી

નોટીફીકેશન : એસ. એન. ડી. ટી. વુમન્સ યુનિવર્સિટી, મુંબઇ સંલગ્ન રાજ્યની કોલેજોને રાજ્ય સરકાર ધ્વારા સ્થાપિત યુનિવર્સિટી સાથેનું જોડાણ મંજુર કરવા બાબત

જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ / નગર શિક્ષણ સમિતિ/ સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા અને સીધી ભરતીથી મુખ્ય શિક્ષક તરીકે નિમણુંક પામનાર શિક્ષકોને પગાર અને નોકરીના લાભો આપવા બાબત

Notification: Appointment of the Vice Chancellor of the Gujarat University

Notification: Appointment of the Vice Chancellor of the Gujarat University

પ્રેસનોટ: રાજય સરકાર ધ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ તરીકે શ્રી આદેશપાલ, પ્રોફેસર અને હેડ ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇંગ્લીશ, હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાટણની નિમણુંક.

પ્રેસનોટ: 2013 ની એન્જીનીયરીંગ અને ફાર્મસીના એડમીશન અંગે ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ ધ્વારા કરવામાં આવેલ જાહેરાત

DEO-DPEO transfer order

Presentation and Brief Guidelines for Shala Pravesh Utsav and kanya Kelvni

એ. ટી. ડી અને ફાઇન આર્ટ્સના કોર્ષ માં પ્રવેશ માટેની શૈક્ષણિક લાયકાતમાં સુધારા બાબત

માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા – 2012 નું એકંદર પરિણામ 69.10 ટકા

SSC Result 2012 Booklet

બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત

જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબત

જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી માધ્યમ સિવાયની પ્રાથમિક શાળાઓ જેવી કે ઉર્દૂ, મરાઠી, સિન્ધી તેમજ અન્ય માધ્યમમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા બાબત

પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષક થવા માટેનો અનુભવ બાબત

ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક / વિદ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો

Kanya Kelavni Rath Yatra and Shala Praveshotsav shall be organized durning 14th ,15th & 16th June-2012 and 28th ,29th & 30th June-2012 in rural areas and urban areas respectively

Press Note: Appointment of Dr. Vempaty Kutumba Sastry as Vice Chancellor

જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ / નગર શિક્ષણ સમિતિઓ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓ/ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયકની નિમણુંક કરવા બાબત

બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાના ફાજલ થતા શિક્ષકોને રક્ષણ આપવા બાબત

જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી માધ્યમ સિવાયની પ્રાથમિક શાળાઓ જેવી કે ઉર્દુ, મરાઠી, સિન્ધી તેમજ અન્ય માધ્યમમાં વિદ્યાસહાયકની ભરતી કરવા બાબત

બિન અનુદાનીત ખાનગી પ્રાથમિક શાળાઓની વ્યવસ્થાપન નીતિ નક્કી કરવા બાબત

Teachers of Government Secondary and Higher Secondary Schools (Procedure for Selection) Rules, 2012

રાજ્યમાં જુન -૨૦૧૧ થી RMSA યોજના અંતર્ગત નવી શરૂ કરેલી સરકારી માધ્યમિક શાળાઓં માટે આચાર્ય થતા શિક્ષણ સહાયકની જગ્યાઓં મંજુર કરવા બાબત.

આદર્શ શાળાઓ (મોડેલ ડે સ્કુલ) – સ્થળ પસંદગી બાબત --

નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાઓને ગ્રાન્ટેડ શાળા તરીકે મંજુરી આપવા અંગેના માપદંડ નક્કી કરવા માટે માન. મંત્રીશ્રીઓની પેટા સમિતિની રચના બાબત

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા વિનિયમો-2005 (સુધારેલા) માં વિનિયમ-૨૦ માં સુધારો કરવા બાબત
એસ.એસ.સી..-જુલાઈ ૨૦૧૩ પરીણામ વિતરણ
http://gseb.org/gseb/Portal/News/677_1_001.jpg
www.gseb.org
http://gseb.or